Elektrische voertuigen worden steeds vaker gebruikt, mede onder impuls van de overheid, en maken uiteraard ook gebruik van parkings. Naar aanleiding van incidenten en sterk uiteenlopende adviezen, worden steeds meer vragen gesteld over de brandveiligheidsvoorschriften in dit verband.

 

Een heldere, pragmatische regel van goed vakmanschap voor de brandveiligheid in verband met elektrische voertuigen in parkings, opgesteld en ondersteund door de betrokken partijen, is daarom een noodzaak.

 

Fireforum vzw nam in deze context een initiatief om deze regel van goed vakmanschap (RGV) op te stellen om bij te dragen aan de verbetering van de brandveiligheid door meer coherente en kwaliteitsvolle voorschriften voor elektrische voertuigen in parkings zowel op technisch als organisatorisch vlak.

 

Een eerste versie van de RGV werd in september 2021 gepubliceerd met alle betrokken partijen voor ogen (gebruikers, beheerders, ontwerpers, installateurs, overheden, … al dan niet gespecialiseerd, al dan niet met voorkennis) en werd gevalideerd door de leden van Fireforum vzw (zie Ledenlijst – Fireforum : AGORIA, BVV – Brandweervereniging Vlaanderen, Firepronet, ISIB, PFPA, FOD IBZ, KCCE, Beprobel, Prebes, Fedustria, essenscia PolyMatters, NAV, ORI, Netwerk Brandweer, BouwUnie, Buildwise) en vertegenwoordigers van andere organisaties en sectoren zoals: Brandweer Brussel, Assuralia en actoren uit de verzekeringssector, EV Belgium, RéZonWal, Volta, Low Emission Mobility Platform.

 

Deze nieuwe versie van de RGV werd gevalideerd door alle leden van de Hoge Raad en is nu de referentie als regel van goed vakmanschap voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten parkings moeten voldoen om elektrische voertuigen te parkeren.

 

Stand van techniek

Het is belangrijk te noteren dat deze regel van vakmanschap is gebaseerd op de kennis en ervaring beschikbaar voor de werkgroep in de periode dat deze tekst is samengesteld. Aangezien deze technologie nog relatief nieuw is, nog voortdurend in evolutie is en nog niet ruim verspreid is, zijn de beschikbare statistieken en wetenschappelijke gegevens eerder beperkt. De realiteit noopt ons echter tot het formuleren van uniforme voorschriften gebaseerd op de kennis en ervaring op de dag van publicatie zonder daarbij te wachten op meer ervaring uit de praktijk of wetenschappelijk onderzoek.

 

Evolutie wagenpark

We stellen vast dat wagens van nu een beduidend hogere brandlast vertegenwoordigen dan wagens van b.v. 10 jaar of langer geleden. Bij het opstellen van voorschriften voor nieuwe parkings, zoals het “KB basisnormen brand 2022″(1) en de norm CEN/TS 12101-11(2), werd met deze evolutie rekening gehouden. Deze evolutie is samen met het groeiende aandeel elektrische voertuigen in parkings, een motivatie om bepaalde bijkomende eisen voor te stellen, ook voor bestaande parkings.

 

Richtlijnen

Een klassieke prescriptieve regelgeving is niet aangepast aan de voortdurend evoluerende stand van de techniek, noch aan de bestaande parkings die de voor de nieuwe parkings voorziene strikte beveiligingsmaatregelen niet kunnen toepassen.

Er moet worden gekozen voor een resultaatgerichte regelgeving, aangezien hierdoor de beveiligingsmaatregelen gemakkelijker aangepast kunnen worden aan de werkelijke risico’s en er minder beperkingen zijn op het vlak van creativiteit en vernieuwing.

Voor de uitvoering van de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes waarin deze regel van goed vakmanschap voorziet, is het echter essentieel te weten aan welk veiligheidsniveau moet worden voldaan. Dit niveau wordt op vergelijkende wijze bepaald aan de hand van de richtlijnen die worden vermeld in deze regel van goed vakmanschap.

Deze richtlijnen zijn geen strikte voorschriften, maar bieden een beeld van het veiligheidsniveau dat moet worden bereikt. Het veiligheidsniveau wordt dus kwalitatief en niet eenduidig vastgesteld, gezien de huidige stand van de techniek en de toepassing op bestaande parkeerterreinen. Bij de toepassing van deze richtlijnen mag rekening worden gehouden met de ontwikkeling van de technologie, de kennis en de ervaring, alsook met de bestaande situatie.

 

UPDATE – 2 oktober 2023 –
De volledige tekst van de RGV EV 20231002b kan worden gedownload op de website van FireForum vzw: https://www.fireforum.be/voorschriften/rgv-elektrische-voertuigen-in-parkings

 

  • (1) (KB 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan gebouwen moeten voldoen)
  • (2) (CEN/TS 12101-11 – Smoke and heat control systems – Part 11: Horizontal flow powered ventilation systems for enclosed car parks)